مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال،حافظ،شمس،مولانا،فال قهوه،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه ای نو


در بیان آن كه نادر افتد كه مریدی در مدعی مزور اعتقاد کند به صدق و به مقامی رسد كه شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نكند و شیخش را گزند كند ولیكن نادر است

لیك نادر طالب آید كز فروغ
در حق او نافع آید آن دروغ

او به قصد نیك خود جایی رسد
گر چه جان پنداشت آن آمد جسد

چون تحری در دل شب قبله را
قبله نی و آن نماز او را روا

مدعی را قحط جان اندر سِر است
لیك ما را قحط نان بر ظاهر است

ما چرا چون مدعی پنهان كنیم
بهر ناموس مُزور جان َكنیم

مر ورا رو مینماید حالها
که ندید آن هیچ شیخش سالها


Web Statistics