مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال،حافظ،شمس،مولانا،فال قهوه،تعبیر خواب،آنلاین و با شیوه ای نو

ذكر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن

گوش ِ خر بفروش و، دیگر گوش، خر
كاین سخن را در نیابد گوش خر

رو تو روبه بازی خرگوش بین
مكر و شیر اندازی خرگوش بین

خاتم ملك سلیمان است علم
جمله عالم صورت و، جان است علم

آدمی را زین هنر بی چاره گشت
خلق دریاها و، خلق كوه و، دشت

زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش
زو شده پنهان، به دشت و ُکه، وحوش

زو پری و دیو ساحلها گرفت
هر یكی در جای پنهان جا گرفت

آدمی را دشمن پنهان بسیست
آدمیی با حذر، عاقل كسیست

خلق پنهان زشتشان و خوبشان
میزند بر دل بهر دم كوبشان

بهر غسل، ار در روی، در جویبار
بر تو آسیبی زند، در آب خار

گر چه پنهان خار در آب است پست
چونكه در تو میخلد، دانی كه هست

خار خار حیله ها و وسوسه
از هزاران كس بود، نی یك كسه

باش تا حسهای تو مبدل شود
تا ببینی شان و مشكل حل شود

تا سخنهای كیان رد كرده ای
تا كیان را، سرور خود كرده ای؟

استخاره     استخاره آنلاین     استشاره     تفال     فال     فال قهوه     فال روزانه     فال انبیا     فال چوب     فال ازدواج     فال ورق     فال ورق     فال ثروت     فال امروز     فال حافظ     دیوان حافظ     شعر حافظ     فال تاروت     فال تولد     فال فرزند     فال فرزند     فال مسافرت     فال آنلاین     فال     فال     فال     فال     فال     فال     فال    

Web Statistics