مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال،حافظ،شمس،مولانا،فال قهوه،تعبیر خواب،آنلاین و با شیوه ای نو

تلبیس اندیشیدن وزیر با نصاری و مکر او

گفت: ای شه گوش و دستم را ببر
بینی ام بشكاف و لب، از حكم مر

بعد از آن، در زیر دار آور مرا
تا بخواهد یك شفاعتگر مرا

بر منادیگاه كن، این كار تو
بر سر راهی كه باشد چار سو

آنگهم از خود بران تا شهر دور
تا در اندازم بر ایشان صد فتور

چون شوند آنقوم از من دین پذیر
کار ایشان، سر بسر شوریده گیر

در میانشان فتنه و شور افکنم
کاهنان، خیره شوند اندر فنم

آنچه خواهم کرد با نصرانیان
آن نمیآید کنون اندر بیان

چون شمارندم امین و رازدان
دام دیگر گون نهم در پیششان

واز حیل بفریبم ایشان را همه
واندر ایشان افکنم، صد دمدمه

تا بدست خویش، خون خویشتن
بر زمین ریزند، کوته شد سخن

پس بگویم: من پسر ِ نصرانیم
ای خدای، ای راز دان، میدانی ام

شاه واقف گشت از ایمان من
وز تعصب كرد قصد جان من

خواستم تا دین ز شه پنهان كنم
آنچه دین اوست، ظاهر آن كنم

شاه بوئی برد از اسرار من
متهم شد پیش شه گفتار من

گفت: گفت تو چو در نان سوزن است
از دل من، تا دل تو روزن است

من از آن روزن بدیدم حال تو
حال دیدم، کی نیوشم قال تو؟

گر نبودی جان عیسی چاره ام
او جهودانه بكردی پاره ام

بهر عیسی جان سپارم، سر دهم
صد هزاران منتش بر جان نهم

جان دریغم نیست از عیسی، ولیك
واقفم بر علم دینش، نیك نیك

حیف میآید مرا، كان دین پاك
در میان جاهلان گردد هلاك

شكر یزدان را و عیسی را، كه ما
گشته ایم این دین حق را رهنما

واز جهودی، واز جهودان، رسته ایم
تا به زُنّار این میان را بسته ایم

دور، دور عیسی است، ای مردمان
بشنوید اسرار كیش او به جان

چون شمارندم امین و مقتدا
سر نهندم، جمله جویند اهتدا

چون وزیر آن مکر را بر شه شمرد
از دلش اندیشه را کلی ببرد

كرد با وی شاه، آن كاری كه گفت
خلق حیران مانده زان راز نهفت

کرد رسوایش میان انجمن
تا که واقف شد ز حالش مرد و زن

راند او را جانب نصرانیان
كرد در دعوت شروع، او بعد از آن

چون چنین دیدند ترسایانش، زار
میشدند اندر غم او اشکبار

حال عالم این چنین است، ای پسر
از حسد میخیزد اینها سر بسر

استخاره     استخاره آنلاین     استشاره     تفال     فال     فال قهوه     فال روزانه     فال انبیا     فال چوب     فال ازدواج     فال ورق     فال ورق     فال ثروت     فال امروز     فال حافظ     دیوان حافظ     شعر حافظ     فال تاروت     فال تولد     فال فرزند     فال فرزند     فال مسافرت     فال آنلاین     فال     فال     فال     فال     فال     فال     فال    

Web Statistics