مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال،حافظ،شمس،مولانا،فال قهوه،تعبیر خواب،آنلاین و با شیوه ای نو


برای گفتگوی آنلاین همین جا کلیک نمایید

گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه كه هستی است به مقام استغراق كه نیستی است

پس عمر گفتش كه این زاری تو
هست هم آثار هشیاری تو

بعد از آن او را از آن حالت براند
زاعتذارش سوی استغراق خواند

هست هشیاری ز یاد ما مضی
ماضی و مستقبلت پردۀ خدا

آتش اندر زن به هر دو، تا به كی
پر گره باشی از این هر دو چو نی؟

تا گره با نی بود هم راز نیست
همنشین آن لب و آواز نیست

چون به طوف خود به طوفی مرتدی
چون به خانه آمدی هم با خودی

ای خبرهات از خبر ده بی خبر
توبه  تو از گناه تو بتر

راهِ فانی گشته راهی دیگر است
ز آن كه هشیاری گناهی دیگر است

ای تو از حال گذشته توبه جو
كی كنی توبه از این توبه بگو

گاه بانگ زیر را قبله كنی
گاه گریه  زار را قبله زنی

چون كه فاروق آینۀ اسرار شد
جان پیر از اندرون بیدار شد

همچو جان بی گریه و بی خنده شد
جانش رفت و جان دیگر زنده شد

حیرتی آمد درونش آن زمان
كه برون شد از زمین و آسمان

جستجویی ماورای جستجو
من نمی دانم تو می دانی بگو

حال و قالی از ورای حال و قال
غرق گشته در جمال ذو الجلال

غرقه ای نه كه خلاصی باشدش
یا بجز دریا كسی بشناسدش

عقل جزو از كل پذیرا نیستی
گر تقاضا بر تقاضا نیستی

چون تقاضا بر تقاضا می رسد
موج آن دریا بدینجا میرسد

چون كه قصۀ حال پیر اینجا رسید
پیر و جانش روی در پرده كشید

پیر دامن را ز گفت و گو فشاند
نیم گفته در دهان او بماند

از پی این عیش و عشرت ساختن
صد هزاران جان بشاید باختن

در شكار پشۀ جان، باز باش
همچو خورشید جهان، جانباز باش

جان فشان افتاد خورشید بلند
می شود هر دم تهی، پر می كنند

جان فشان ای آفتاب معنوی
مر جهان كهنه را بنما نوی

در وجود آدمی جان و روان
می رسد از غیب چون آب روان

هر زمان از غیب نونو میرسد
و از جهان تن برونشو میرسد

استخاره     استخاره آنلاین     استشاره     تفال     فال     فال قهوه     فال روزانه     فال انبیا     فال چوب     فال ازدواج     فال ورق     فال ورق     فال ثروت     فال امروز     فال حافظ     دیوان حافظ     شعر حافظ     فال تاروت     فال تولد     فال فرزند     فال فرزند     فال مسافرت     فال آنلاین     فال     فال     فال     فال     فال     فال     فال    

Web Statistics